Sähköntuotanto & tuotantomuodot

21.07.2021

Sähköntuotanto tarkoittaa energiantuotantoa, jossa erilaisia primäärienergian muotoja muunnetaan sähköenergiaksi. Suurin osa sähköenergiasta tuotetaan erilaisissa voimalaitoksissa muuntamalla mekaanista energiaa sähköenergiaksi generaattorin avulla. Osa voimanlähteistä on uusiutuvia (esim. tuuli ja vesi) ja osa uusiutumattomia (esim. ydinvoima). Uusiutumaton energianlähde ei silti välttämättä ole päästöjen kannalta huono asia – esimerkiksi normaalissa toiminnassa ydinvoiman tuotanto on käytännössä päästötöntä.

Useimmilla sähköyhtiöillä omaan sähkösopimukseen voi valita omalle sähkölleen haluamansa tuotantotavan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sähköyhtiön on tällöin hankittava tai tuotettava sähköä vähintään se määrä, mitä kullakin tuotantomuodolla valmistettua sähköä myydään asiakkaille.

Sähköntuotantomuodot

Ydinvoima

Ydinvoima on toimintavarma, tehokas ja matalapäästöinen sähköntuotantomuoto. Tehokkuutensa vuoksi ydinvoimalla tuotetaankin merkittävä osuus maailman ja Suomen sähköstä. Ydinvoimalassa sähköntuotanto tapahtuu turbiinilla, jota pyöritetään ydinreaktiolla kuumennetulla vedellä. Veden, höyrystymisen ja turbiinin avulla ydinreaktiosta vapautuva energia saadaan näin muutettua sähköenergiaksi.

Vesivoima

Vesivoima on uusiutuva energianlähde, joka on lisäksi edullinen ja varma tapa tuottaa sähköä. Vesivoima onkin Suomen toiseksi eniten sähköä tuottava tuotantomuoto, ja lähestulkoon kaikki järkevät mahdollisuudet vesivoimaloiden rakentamiseen on Suomessa jo käytetty. Vesivoiman tuotanto ei itsessään muodosta ollenkaan hiilidioksidia, ja vesi ei myöskään vähene tai pilaannu sähköntuotannon yhteydessä. Kalojen liikkumiseen vesivoimalat sen sijaan voivat jonkin verran vaikuttaa.

Vesivoimassa sähköntuotanto tapahtuu hyvin yksinkertaisesti: veden virtaus muutetaan sähköenergiaksi turbiinin läpi johdettavalla vesivirtauksella.

Tuulivoima

Tuulivoima on varmasti kaikille tuttu sähköntuotannon muoto. Suuret tuulivoimalat ja niiden jättimäiset pyörivät lavat näkyvät yleensä kauas. Tuulivoima on Euroopan nopeimmin kasvava energiantuotannon muoto, ja sen katsotaankin olevan keskeisessä roolissa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Tuulivoimalassa tuuli muunnetaan sähköksi voimalan pyörivien lapojen kautta. Kun tuuli osuu lapoihin, se pyörittää roottoria, jonka päässä on sähköä tuottava generaattori.

Tuulivoimalat sijaitsevat yleensä usean voimalan rykelmässä, eli tuulivoimapuistossa. Tuulivoimapuistoja sijaitsee Suomessa niin avomerellä kuin maallakin. Tuulivoimaloiden määrä on kasvanut Suomessa nopeasti. Tuulisähköä saa Suomessa monilta eri yrityksiltä, näistä tunnetuimpana ehkä Ilmatar joka myös rakentaa ja ylläpitää tuulivoimaloita. Ilmattaren sähkösopimuksia voit katsoa vertailukoneemme kautta.

Aurinkovoima

Aurinkovoimaa tuotetaan aurinkopaneelien avulla. Aurinkovoimaan tuotanto on Suomessa hyvin vähäistä, ja se kattaa todella pienen osuuden koko maan sähköntuotannosta. Aurinkovoimaa tuotetaankin pääosin yksityishenkilöiden toimesta omien aurinkopaneelien avulla.

Sähköntuotanto Suomessa

Sähköenergiaa tuotetaan Suomessa monin eri tavoin. Tärkeimmät energianlähteet Suomen sähköntuotannossa ovat ydinvoima, vesivoima, kivihiili, maakaasu, puupolttoaineet sekä turve. Oman sähköntuotannon lisäksi Suomi on myös hyvin riippuvainen tuontisähköstä. Jopa 15-20% kulutuksesta on tuontisähkön varassa, joka on myös riski Suomen huoltovarmuudelle. Kaiken kaikkiaan Suomen sähköntuotanto oli vuonna 2020 n. 81 TWh.

Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt

Vuonna 2020 Suomen sähkön ja kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt olivat yhteensä 9,4 Mt. Laskua päästöissä oli 20% edellisvuoteen verrattuna, ja 2000-luvun suurimpaan päästövuoteen (2003) verrattuna laskua oli 72%.

Pelkän sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2020 4,1 Mt. Edellisvuoteen verrattuna laskua oli 24%, ja viimeisen 10 vuoden aikana hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 78%.

Hiilidioksidineutraali sähköntuotanto onkin nyt Suomessa ennätystasolla. Hiilidioksidineutraaleilla tuotantotavoilla tuotettiin 2020 85% sähköstä. Uusiutuvilla energianlähteillä puolestaan tuotettiin 51% sähköstä.

Eri tuotantomuotojen osuudet

Ydinvoima kattoi v. 2020 27,7% Suomen sähköntuotannosta. Vesivoima puolestaan tuotti sähköstä 19,3%. Tuulivoiman osuus oli 9,6%, ja aurinkoenergian osuus jäi olemattoman pieneen 0,3% osuuteen.

Edellä mainittujen tuotantomuotojen lisäksi sähköä saatiin teollisuuden ja kaukolämmön yhteistuotannosta, nettotuontina sekä erillistuotantona. Erillistuotantoon sisältyy mm. kivihiilen poltto (3,6%).

Tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannossa on edelleen suhteellisen pieni, mutta kasvu on ollut nopeaa. Edellisvuoteen verrattuna kapasitetti kasvoi 13% ja tuotanto 29%. Lukuja on hyvä verrata myös hieman pidemmällä aikavälillä – vuoteen 2010 verrattuna kapasiteetti on kasvanut 1319% ja tuotanto 2649%.

>